Általános közzétételi kötelezettség

1. I.    Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1.    Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név)

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. Székhely

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. szám

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

3701 Kazincbarcika, Pf. 117.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

48/514-500

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

48/514-582

6. Központi elektronikus levélcím

info@ervzrt.hu

7. A honlap URL-je

https://www.ervzrt.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei és ügyfélfogadás rendje                                     

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Tokár Enikő - ügyfélkapcsolati osztályvezető             

10. Az ügyfélfogadás rendje

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei és ügyfélfogadás rendje

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

II. A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

-Szervezeti és Működési Szabályzat

-A szervezeti struktúra ábrája

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

III.    A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Lőrinc Ákos - vezérigazgató                                        

48/514-511

3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.

titkarsag@ervzrt.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

1.2.    A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 Nem releváns.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.3.    Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

ÉRV-Szolg. Kft.               

46/787227                     

3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.        

ervszolgkft@gmail.com

 

Szikszó-Víz Kft.                                    

46/787227                             

3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.    

iroda@szikszoviz.hu

 

Karancs Közmű Kft.           

32/447654                                                                                 

3182 Karancslapujtő, Rákóczi u. 95.  

karancs.kozmu@ervzrt.hu

 

Észak-Nógrád Vízmű Kft.           

32/370469                                       

3170 Szécsény, Salgótarjáni út 31.  

ugyvezeto.envkft@gmail.hu                                                                                                      

 

Univerzál Beszerző Kft.                                    

34/522397                                            

1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.

titkarsag@univerzalbeszerzo.hu

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

ÉRV-Szolg. Kft.  - Szennyvíz gyűjtése, kezelése                                   

Szikszó-Víz Kft. - Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                          

Karancs Közmű Kft.- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás                                       

Észak-Nógrád Vízmű Kft-Ingatlankezelés                            

Univerzál Beszerző Kft.- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás                               

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

ÉRV-Szolg. Kft.                                      

Gönczi Marianna - ügyvezető                                            

 

Szikszó-Víz Kft.                                           

Gottfried István - ügyvezető                        

Bartha Ferenc - ügyvezető

 

Karancs Közmű Kft.                                       

Máté Csaba - ügyvezető                                  

Tusják György - ügyvezető

 

Észak-Nógrád Vízmű Kft.                              

Máté Csaba - ügyvezető

 

Univerzál Beszerző Kft.                                  

dr. Korossy Emese-ügyvezető                               

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

ÉRV-Szolg. Kft.                                             

100,00 %                                   

 

Szikszó-Víz Kft.                                     

100,00 %                                                                          

 

Karancs Közmű Kft.                                       

100,00 %                                                                          

 

Észak-Nógrád Vízmű Kft.                              

25,12 %                                                

 

Univerzál Beszerző Kft.                             

7,70 %                       

 

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.4.    Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 Nem releváns.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 Nem releváns.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.5.    Lapok

I. Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nincs olyan lap, melyet a Társaság alapított.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.6.    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.7.    Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
    I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok 

Szervezeti és Működési Szabályzat

Alapszabály 

Adatvédelmi, adatbiztonsági és közzétételi szabályzat

Az ÉRV Zrt. Üzletszabályzata (Hatályos: 2023.12.20.)

Beszerzési szabályzat 

Közbeszerzési szabályzat 

Adatkezelési tájékoztató 

Működési Politika 

Energiagazdálkodási Politika 

Árképzési szabályzat +melléklet 1., melléklet 2.

Információ-átadási szabályzat 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

 Nem releváns.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

 Nem releváns.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

 Nem releváns.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 Nem releváns.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 Nem releváns.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

 Nem releváns.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III.    Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Víziközmű-szolgáltatás

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                   

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A Társaság fő tevékenysége a víztermelés, a szennyvíz összegyűjtése és kezelése. Ezzel kapcsolatos alapvető célja, hogy folyamatosan, jó minőségű, egészséges ivóvizet szolgáltasson a szolgáltatási területén elő felhasználóknak, fenntartható módon, továbbá a biztonságos és környezettudatos szennyvízelvezetés végzése, a szennyvíz minél hatékonyabb megtisztítása, annak érdekében, hogy az visszakerülve a természetbe ne okozzon károkat a természet körforgásában.

A szolgáltatási feladatokat állami, illetve önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésével látja el, vagyonkezelési szerződés, illetve bérüzemeltetési szerződések alapján.

Működési területe Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére terjed ki, az integráció eredményeként a közvetlenül ellátott települések száma folyamatosan növekszik. Összességében több mint 700 000 ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodik.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A közszolgáltatás igénybevételének a rendjét a Társaság Üzletszabályzata tartalmazza.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

-Közszolgáltatások díjai, díjkalkulátor.

-Árképzési szabályzat+melléklet 1., melléklet 2.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IV. A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

-Adatvédelmi, adatbiztonsági és közzétételi szabályzat

-Adatkezelési tájékoztató

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

-Adatvédelmi, adatbiztonsági és közzétételi szabályzat

-Adatkezelési tájékoztató

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi, adatbiztonsági és közzétételi szabályzat.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Adatvédelmi, adatbiztonsági és közzétételi szabályzat.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

V. Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

A Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VI. Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 Nem releváns.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

 Nem releváns.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

 Nem releváns.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns.

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

 Nem releváns.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

 Nem releváns.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VII.     A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns.

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VIII.     Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 

IX. Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://www.ervzrt.hu/hirek-esemenyek/

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

X. Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az igény benyújtható szóban a 06-48/514-500-as telefonszámon, e-mailen az info@ervzrt.hu címen, vagy a Társaság postacímére levélben.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 Jogi Iroda

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3701 Kazincbarcika, Pf. 117.                                3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.                  06-48/514-500                                                                info@ervzrt.hu                                                                                 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 dr. Solymosi András János

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai, Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó ÁSZF, és szerződések a Társaságnál nem állnak rendelkezésre.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai, Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó ÁSZF, és szerződések a Társaságnál nem állnak rendelkezésre.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai, Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó ÁSZF, és szerződések a Társaságnál nem állnak rendelkezésre.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

XI. Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013.(V.29.) NFM rendelet 4. melléklete szerinti közzétételi adatok

https://njt.hu/jogszabaly/2013-24-20-2W

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 48. § szerinti közzétételi adatok,

https://njt.hu/jogszabaly/2011-209-00-00

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9)-(12) bekezdése szerinti közzétételi adatok

https://njt.hu/jogszabaly/1997-155-00-00

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) és d) pontja szerinti közzétételi adatok, valamint a 2. § (3) bekezdés szerinti közzétételi adatok

https://njt.hu/jogszabaly/2009-122-00-00

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

https://njt.hu/jogszabaly/2023-5-20-22

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nyilatkozat átláthatóságról

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

  1. Gazdálkodási adatok

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 ÁSZ utóellenőrzés 2016

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ utóellenőrzés 2016 

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III.     Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns.

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

A Társaság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük a Számviteli Beszámolókban, illetve a beszámoló részét képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak:

-2012. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2013. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2014. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2015. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2016. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2017. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2018. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2019. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2020. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2021. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2022. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet

 

Frissítés: a változást követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

V. Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 Nem releváns.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

3.2.    Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Nem releváns.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

II. Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Számviteli Beszámolók, Kiegészítő Mellékletek:

-2012. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2013. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2014. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2015. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2016. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2017. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2018. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2019. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2020. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2021. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2022. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

 

III.     A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Nem releváns.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

3.3.    Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

TMF-Átlagos Állomány

 

A Társaság vezetőinek javadalmazása (2024.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.III.31.)

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2024.III.31.) 
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.III.31.)

 

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns.

Frissítés: a döntés meghozatalát követő 60. napig. Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.

III.     Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött
– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 5 M feletti szerződések

Frissítés: a döntés meghozatalát követő 60. napig. Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Társaságnál az adatszolgáltatás nem releváns.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig,
de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEOP 7.1.3.0/09-11-2011-0001, "Biztonságos ivóvízellátás Kelemér és Gömörszőlős községekben"

7F-08207.01 (SH/2/2/4) Svájci Hozzájárulás - "Lázbérci víztározó rekonstrukciója"

7F-08207.01 (SH/2/2/5) Svájci Hozzájárulás - "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése a Rakacai víztározónál"

GINOP-6.1.5-17-2018-00141, "Munkavállalók képzése az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-nél"

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0034, „ÉRV ZRt. Kazincbarcika-Berentei Térségi Szennyvíziszap Komposztáló”

KEHOP-2.1.7-19-2019-00024, A Tiszta víz titka - szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában

KEHOP-2.1.11-21-2022-00008, „Borsod megyei regionális víziközmű rendszerek bővítése keretében távvezetékek építése” című projekt, az „ÉRV Zrt. Miskolc-Borsodi régió közötti kooperációs vezeték létesítése” című projekt és a „Verpelét és térsége biztonságos vízellátása” című projekt

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig,
de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VII.     Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

-KÖZBESZERZÉSI TERV 

-KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG/KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

-ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZER

-INTÉZKEDÉSI TERV

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig,
de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.