Különös közzétételi kötelezettség

A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet szerinti különös közzétételi lista

 

 

Adat megnevezése

Adat

1.

A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét

Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek.

 

 

 

 

 

 

2.

A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája

Az Érv Zrt. által ellátott települések listája.

 

 

3.

A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai

Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások, bérleti üzemeltetési szerződések. 

 

 

4.

A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata

Üzletszabályzat

 

5.

A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon.
A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről

Vízminőségi adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Műszaki adatok, így különösen:
a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),
c) átvett víz mennyisége (m3/év),
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),
e) hálózati vízveszteség (m3/év),
f) szennyvíztisztító telepek száma (db),
g) átemelők száma (db),
h) szennyvíztisztító telepek névleges
kapacitása (m3/d),
i) víziközmű-hálózat hossza (km),
j) meghibásodások száma (db/év).

 

Műszaki adatok, így különösen:

2023.

a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),

232 189

b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),

30 393 440

c) átvett víz mennyisége (m3/év),

1 076 611

d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),

20 112 494

e) hálózati vízveszteség (m3/év),

10 957 544

f) szennyvíztisztító telepek száma (db),

103

g) átemelők száma (db),

1 142

h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d),

104 053

i) víziközmű-hálózat hossza (km), (Ivóvíz)

5 309

Ebből elosztóvezeték:

4 217

          szállítóvezeték:

1 092

i) víziközmű-hálózat hossza (km), (Szennyvíz)

4 161

Ebből gyűjtővezeték:

3 536

          szállítóvezeték:

625

j) meghibásodások száma (db/év).

9 349

7.

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend

-Felhasználói ügyek fajtái, leírása és intézésének módjai.

-Panaszkezelés menete.

-Panaszkezelés-Illetékes Hatóságok elérhetőségei.

-Ügyfélszolgálatok elérhetőségei és az ügyfélfogadás rendje.

-Hibabejelentés

 

 

8.

A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla

Díjkalkulátor.

 

 

 

9.

A jóváhagyott beszerzési szabályzat

-Beszerzési szabályzat.

-Közbeszerzési szabályzat.

 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9)-(12) bekezdése szerinti különös közzétételi lista

 

 

Adat megnevezése

Adat

1.

17/B (9) a) a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve

Általános cégadatok, elérhetőségi adatok.

2.

17/B (9) b) a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetőségét

Általános cégadatok, elérhetőségi adatok.

3.

17/B (9) c) a közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését

Az ÉRV Zrt. által ellátott települések listája.

4.

17/B (9) d) az alkalmazandó díjak mértékét, alkalmazásának feltételeit, díjképzésének szabályait

Közszolgáltatások díjai, díjkalkulátor.

5.

17/B (9) e) a közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok.

6.

a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat

 

-Panaszkezelés menete.

-Panaszkezelés-Illetékes Hatóságok elérhetőségei.

 

7.

a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségét vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat maradéktalanul tartalmazó közvetlen hivatkozását

 

Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek

8.

az ügyfélszolgálata elérhetőségére és működésére vonatkozó információkat

 

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei és ügyfélfogadás rendje.

9.

az üzletszabályzatát és az egyéb általános szerződési feltételeit;

 

Üzletszabályzat.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés a) -c) és d) pontja szerinti és a 2. § (3) bekezdés szerinti különös közzétételi lista

 

 

Adat megnevezése

Adat

1.

2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

 

 

 

 

-

2.

a) nevét,

 

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége. 

3.

b) tisztségét vagy munkakörét,

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége. 

4.

c) munkaviszonyban álló személy esetében

-

5.

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

A Társaság vezetőinek javadalmazása (2024.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.III.31.)

6.

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

A Társaság vezetőinek javadalmazása (2024.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2023.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2022.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2021.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2020.III.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.XII.31.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.IX.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.VI.30.)
A Társaság vezetőinek javadalmazása (2019.III.31.)

7.

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

 

 

Nem releváns.

8.

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

 

-

9.

da) a megbízási díjat,

A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2024.III.31.) 
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.III.31.)

10.

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2024.III.31.) 
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.III.31.)

 

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2024.III.31.) 
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2023.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2022.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2021.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2020.III.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.XII.31.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.IX.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.VI.30.)
A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása (2019.III.31.)

11.

(3) A 7/I. §-ban foglaltak kivételével a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

 

5 M feletti szerződések 

 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 48. § szerinti különös közzétételi lista

 

Adat megnevezése

Adat

1.

az ellátásért felelőssel kötött megállapodások

Az ellátásért felelőssel kötött megállapodások, bérleti üzemeltetési szerződések.

2.

az üzletszabályzat

 

Üzletszabályzat.

3.

a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk

-Panaszkezelés-illetékes hatóság elérhetőségei.

-Panaszkezelés  menete.

-Ügyfélszolgálatok elérhetőségei és az ügyfélfogadás rendje.

4.

a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetősége

Felügyeleti, tulajdonosi, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti szervek.

5.

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolója

 

A Társaság feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük a Számviteli Beszámolókban, illetve a beszámoló részét képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak:

-2012. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2013. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2014. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2015. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2016. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2017. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2018. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2019. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2020. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2021. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet
-2022. Számviteli Beszámoló, Kiegészítő Melléklet

6.

a jóváhagyott beszerzési szabályzata

 

-Beszerzési szabályzat.

-Közbeszerzési szabályzat.

7.

az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információk

 

Lásd a "24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról" pont esetében.