Diszpécserszolgálat

Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy amennyiben hibát észlelnek, akkor azt a hiba mielőbbi elhárítása érdekében haladéktalanul jelentsék be diszpécserszolgálatunknál, a 06-80/22-42-42-es telefonszámon.

Diszpécserszolgálatunk a fenti telefonszámon a hét minden napján, 0-24 óráig elérhető az 1. menüpont segítségével.

Egyéb észlelt probléma, hiba bejelentésére szolgál az alábbi e-mail cím is: diszpecser@ervzrt.hu;

azonban a hiba mielőbbi elhárítása érdekében javasoljuk a telefonos elérhetőség használatát.

További hasznos információk:

A Szolgáltató felelőssége, illetve karbantartási és javítási kötelezettsége, valamint az esetlegesen bekövetkező károkért történő felelősségvállalási kötelezettsége az úgynevezett szolgáltatási pontig terjed.

Ez a határpont ivóvíz-szolgáltatás esetében – a közterület felől nézve – a bekötési mérőt (főmérőt) követő, még a vízmérési helyen („vízmérő aknában") található első elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozási síkjában, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm hosszúságú vezetékszakasz végpontjában van. Ettől a ponttól kezdődően már magántulajdonban lévő házi ivóvízhálózatról beszélünk, így a javítási, karbantartási kötelezettség az ingatlantulajdonost, társasháznál a lakóközösséget terheli.

A szennyvízszolgáltatás esetében a szolgáltatási pont a szennyvíz bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja, amely:

  • gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságban telepített ellenőrző akna, vagy tisztító nyílás kimeneti oldala, ezek hiányában

  • zártsorú  beépítés esetén az épület külső falsíkja,

  • nem zártsorú beépítés esetén  az ingatlan határvonala,

  • kényszeráramoltatású rendszer esetén házi szennyvízátemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy a szennyvízelvezető rácsozata,

  • vákuumszelepes rendszer esetén  a vákuumszelep felhasználó felőli oldala.

Fentiekkel összefüggésben a partneri együttműködés jegyében, a mielőbbi hatékony hibaelhárítás és munkavégzés érdekében a hiba bejelentése előtt kérjük, szíveskedjen az alábbiak szerint eljárni:

Ivóvíz-szolgáltatás esetén: Kérjük, vizsgálja meg, hogy a keletkezett hiba a szolgáltatási pont előtt van-e, vagy az azt követő szakaszon, a Tisztelt Felhasználó házi ivóvízhálózatán.

Amennyiben Ön mellékvízmérővel felszerelt ingatlan tekintetében észlel problémát, és megállapítása szerint a hiba a mellékvízmérő és bekötési főmérő közötti szakaszon van, úgy arról haladéktalanul értesítse a bekötési vízmérő jogosultját (pl.: közös képviselő) is.

Közműves szennyvízelvezetés esetén: a bejelentéskor közölje az ingatlanon képződött szennyvíz közüzemi hálózatba történő bejutás módját (gravitációsan házi szennyvíz-átemelővel, vagy vákuumszeleppel történik). Ezen információ közlése segíti az üzemzavar minél gyorsabb elhárítását.

Gravitációs elvezetés esetén kérjük vizsgálja meg, hogy a tisztító nyílás telített, vagy üres. Telített esetén bekötővezetéki dugulás van, melynek elhárítása a Társaságunk feladata, ezért haladéktalanul jelentse Diszpécserszolgálatunk felé. Üres tisztítónyílás esetén a házi szennyvízhálózat dugulása áll fenn, melynek elhárítása a Tisztelt Felhasználó feladatát képezi.

Házi szennyvízátemelő esetén kérjük ellenőrizze bejelentés előtt annak telítettségét, illetve az energiaellátás meglétét.

­­­­Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk Üzletszabályzatában foglaltak alapján – összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal - a Felhasználó köteles az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni.

A házi ivóvízhálózat időszakos ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy miután az épület(ek)ben és a kertben lévő minden vízvételezési helyen a csapot gondosan elzárta, megfigyeli a vízmérőt. Ha nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerekek nem mozognak. Amennyiben valamennyi vízvételi helyen elzárta a csapot, és a vízmérőn lévő csillagkerék és a számlálókerekek mozognak, úgy az a házi ivóvízhálózat meghibásodását jelzi.

A meghibásodások következményeként felmerülő kiugró számlák elkerülése érdekében ezt a néhány percet érdemes havonta az ellenőrzésre szánni!

Ellenőrzés hiányában gyakori eset, hogy a házi vízvezeték-hálózat meghibásodik, és az átlagfogyasztást meghaladó vízmennyiség a talajba szivárog el.

Ha a vízmérő működésének helyességét a Felhasználó kétségbe vonja, a költségek megelőlegezésével kérheti a szolgáltatótól annak rendkívüli vizsgálatát és hitelesítését.

A vízmérő fagytól és más károktól történő megóvásáról, a vízmérőakna, illetve a vízmérési hely hozzáférhetőségéről, tisztaságának biztosításáról, valamint a télen nem használt fogyasztási helyeken a víztelenítésről az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kell gondoskodni.

A házi vízvezeték-hálózat meghibásodása esetén, ha a meghibásodást a Felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul bejelenteni a hibát, illetve a hiba kijavításáról mielőbb gondoskodni. A bejelentéskor kérjük, hivatkozzon a számlán található vevőazonoító számra, valamint a meghibásodással érintett felhasználási hely azonosítójára, címére. Kérjük, hogy az egyeztetések hatékony lebonyolítása érdekében telefonos elérhetőséget is szíveskedjen megadni.

Tájékoztatjuk, hogy a vízmérőn lévő plombát kizárólag az ÉRV ZRt. erre a feladatra kijelölt munkatársai távolíthatják el. A plomba megsértésének anyagi következményei vannak. A későbbi problémák, illetve a plomba megsértése miatti kárfelelősség elkerülése érdekében amennyiben a keletkezett hiba elhárításához szükséges a plomba eltávolítása, Önnek az ÉRV Zrt. hibafelvevő munkatársaitól kell kérnie a művelet elvégzését, majd a javítást követően a mérő visszaplombálását.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy Társaságunk a bejelentett hibával összefüggésben előzetes egyeztetés alapján helyszíni ellenőrzést végez, ahol a Felhasználó köteles kollégáink számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást igazolni.

Hibaelhárítást, illetve kivizsgálást végző munkatársaink

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy helyszíni kivizsgálást és hibaelhárítást végző munkatársaink arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, ÉRV-s munkaruhát viselnek, és minden esetben céges gépjárművel érkeznek a helyszínre, melyen az ÉRV Zrt. emblémája látható.

A kapcsolódó eljárásrendekről további részletes tájékoztatást Társaságunk Üzletszabályzatában talál.