LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - CSÓRRÉT

Tisztelt Fogyasztó! A Csórréti-tározó és felszíni vízkivételi mű sérülékeny környezete miatt különösen fontos a vízbázis fokozott védelme, melynek megőrzése közös érdekünk.

A tározó és felszíni vízkivételi mű védőterület rendszerét az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ÉMI-KTVF) a123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletnek megfelelően jelöli ki, melyekre vonatkozóan előírásokat, tiltásokat fogalmaz meg.

A következőkben a kiemelten fontos tiltásokat, valamint a védőidomokra és a felszíni védőterületi rendszerre vonatkozó előírások és területhasználati korlátozások közül a Fogyasztókat érintő szakaszokat emeltük ki.

 Belső védőövezet
A Korm. rendelet szerint a belső védőövezet határa a vízfelületen 100 méter sugarú kör a vízkivétel körül, a parton 20 m szélességű sáv a vízkivétel körül húzott 100 méteres kör által kimetszett szakaszon, amelybe azonban nem tartozik bele az ellentétes irányba lejtő mentett oldal területe.

 A belső védőövezet által érintett ingatlan:          Gyöngyössolymos 0296/18 hrsz-ú ingatlan

 Belső védőövezeten belül TILOS:
- a bekerített határokon belül engedély nélkül tartózkodni,
- mezőgazdasági tevékenységet folytatni,
- trágyázni (szerves és műtrágyázás),
- növényvédő- és gyomirtó szereket használni,
- a vezetékek védősávjában, ill. a vízkezelő és tároló műtárgyak védőterületén fák, fás szárú növényeket telepíteni,
- gyepesített területen legeltetni
- horgászni.

 Külső védőövezet
 A Korm. rendelet előírásai szerint 120 napnál nagyobb tartózkodási idő esetén a külső védőövezet a vízfelületen a vízkivétel körüli 200 m sugarú körnek a belső védőövezeten kívüli része, a parton a LNV-hez tartozó part 200 m sugarú körrel kimetszett szakaszán 50 m szélességű sáv, ill. 100 m szélességű sáv a belső védőövezeten kívül, amelybe nem tartozik az övezetbe a gát túloldalán a tározó vagy tó minimális vízszintjénél alacsonyabban fekvő, ellentétes irányban lejtő terület.

 A külső védőövezet által érintett ingatlan:          Gyöngyössolymos 0296/18 hrsz-ú ingatla
                                                                Gyöngyössolymos 0296/3 hrsz-ú ingatlan

 Külső védőövezeten belül TILOS:
- olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése vagy üzemeltetése, amelynek következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége.

- az állattenyésztés. Háziállatok tartása csak a népegészségügyi szakigazgatási szerv illetékes kistérségi intézetének szakhatósági állásfoglalása alapján engedélyezhető. Tilos a legeltetés.

- ásványolaj, ásványolajból származó termékek (üzemanyagok), vagy vegyi anyagok tárolása.

- új út nem létesítése. A meglévő üzemi és erdészeti utakat csak az arra engedéllyel rendelkező, az erdőműveléssel, vagy a tározó üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos tevékenységet végző, ill. közfeladatot ellátó személyek és szervezetek járművei használhatják.

- az utak sózással történő síkosság mentesítése.
- az erdőművelés,
- a szerves- és műtrágyázás,
- házi-, ill. hobbyállat bevitele,
- csónakázás, robbanómotoros vízi jármű használata, vízi sportok üzése,
- a befagyott tározó jegére lépni, azon téli sportot üzni,
- haltenyésztés, halak etetése.
- horgászni csak az arra feljogosító okmányok birtokában szabad a nyári időszámítás idején 5 órától 21 óráig, a téli időszámítás idején 6 órától 19 óráig. Az éjszakai horgászat tilos.
- a tározó védőövezetében halat tisztítani nem szabad.
- a sátorozás, a tűzrakás, szemetelés, a védőterület és a tározott víz bárminemű szennyezése.

 Hidrológiai védőterület
A 120 napnál nagyobb tartózkodási idejű tározók és tavak esetén a hidrológiai védőterület meghatározása nem tartozik a rendelet hatálya alá. A Csórréti-tározó esetében a tartózkodási idő: 232 nap.

Azonban a vízkivétel biztonsága és a tározó vízminőség védelme érdekében a tervezői megállapítás szerint a vízgyűjtő terület átlagon felüli lejtésének és a rövid összegyülekezési időnek a figyelembe vételével a hidrológiai védőterület kijelölése indokolt. „A tározó teljes vízgyűjtő területét jelöljük ki hidrológiai védőterületként”.

 A hidrológiai védőterület által érintett települések:
A tározó és tápláló vízfolyásainak vízgyűjtő területe Gyöngyössolymos község külterületének egy részére és Mátraszentimre-Galyatető kül- és belterületének egy-egy részére terjed ki.

 Hidrológiai védőövezet használatára vonatkozó előírások és korlátozások:
- nem végezhető olyan tevékenység, amely a víztározó és a vízgyűjtőn található vízfolyások vízminőségét, élővilágát veszélyezteti, ill. amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, növekszik a környezet sérülékenysége.
- tilos a szennyvízszikkasztás, szennyvízöntözés, szennyvíziszap lerakása.
- az önellátást meghaladó állattartás csak akkor engedélyezhető, ha biztosított a tevékenység során keletkező trágya, csurgalékvíz olyan gyűjtése, kezelése, tárolása, amely kizárja a talaj és vízszennyezés lehetősége.
- tilos növényvédőszer légi úton történő kijuttatása (légi permetezés)

A vízbázis védőövezetein meglévő, vagy tervezett új létesítmények, tevékenységek telepítése, végzése vonatkozásában – a Felügyelőség Határozatában nem nevesített tiltásokat és korlátozásokat – a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

 Az övezetek határait a mellékelt térképeken is megtekinthetik, de a helyszínen a határokat és a tiltott tevékenységeket tájékoztató táblák is jelzik.

 A fent említett rendeletben foglalt előírások és korlátozások nem csak az üzemeltetőre, hanem a területhasználókra és a lakosságra is vonatkoznak.

A hosszú távú jó minőségű ivóvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy Társaságunk a jogszabályi előírásokat betartsa, betartassa, illetve fellépjen a törvénysértőkkel szemben.

 Az egészséges ivóvíz életünkhöz nélkülözhetetlen, mindannyiunk közös kincse! Ezúton kérjük Önöket, hogy a fentiek betartásával, és az esetleges visszaélések észlelésekor Társaságunk azonnali értesítésével járuljanak hozzá a biztonságos és jó minőségű ivóvízellátás további megvalósulásához.

 Megértésüket és együttműködésüket ezúton is megköszönve,

              Üdvözlettel:

                                                                             Ritter Géza
                                                                           vezérigazgató

 

Tájékoztatást kapott:
- Gyöngyössolymos Község Önkormányzata
- Gyöngyössolymosi Község Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltsége

Csórrét 1.pdf
Csórrét 2.pdf