LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ - KÖZMŰEGYEZTETŐ RENDSZER

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A 324/2013. (VIII.29.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a jövőben az e-közmű rendszer felületén keresztül fogadja Társaságunk a közműnyilatkozat és közmű-állásfoglalási kérelmeket, tehát a kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el és folytathatja le az egyeztetési folyamatot. A közmű állásfoglalást és közműnyilatkozatot Társaságunk kizárólag az e-közmű rendszeren keresztül, elektronikus úton adja ki a kérelmezők részére.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormányrendelet értelmében az e-közmű rendszer által kiállított közműnyilatkozaton kívül más dokumentum közműnyilatkozatként a hatósági eljárásban nem használható fel.

A közműnyilatkozat és a közmű-állásfoglalás érvényességi ideje 1 év.

A kormányrendelet módosítását követően meghatározott fogalmak alapján nyilatkozataink az alábbiak szerint csoportosíthatók:

Közmű-állásfoglalások kiadása az alábbi dokumentumokhoz:

E-KÖZMŰ KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

· építési engedély,

· használatbavételi engedély,

· bontási engedély,

· talajterhelési díj megállapításához nyilatkozat,

·tűzivíz (oltóvíz) elláthatóságát igazoló nyilatkozat

60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot és tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles változat is megfelel),

Meghatalmazás, amennyiben a kérelmező/megrendelő személye eltér az ingatlan tulajdonosától, vagy felhasználótól,

·előzetes közműnyilatkozat.

 

Fent említett mellékletekkel együttElőzetes Igénybejelentő (víziközmű törzshálózathoz való csatlakozáshoz, mennyiségi igény, illetve felhasználási jelleg változásnál), mely jelen tájékoztató 2. oldala

 

Közműnyilatkozatok kiadása az alábbi ügyekhez:

E-KÖZMŰ KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

· közműegyeztetés

 

közmű helyszínrajz („közmű-genplán”, mely minden érintett szolgáltatói hálózatot tartalmaz),

közterületi munkavégzés részletrajzai (amennyiben az érintett tevékenység igényli annak részletesebb bemutatását),

műszaki leírás, amennyiben a mellékelt tervek nem tartalmazzák megfelelő részletességgel a területen végzendő munkákat.

· vízjogi létesítési engedély

 

 

Tervezett víziközmű hálózat terveinek digitális (pdf formátumban) változata,

Tájékoztatjuk, hogy az elbírálás/irattározás érdekében továbbra is szükséges társaságunkhoz szakáganként 2 példányban papír alapú tervek benyújtása

-  60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot ás tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó, nem hiteles változat is megfelel),

Meghatalmazás, amennyiben a kérelmező/megrendelő személye eltér a tulajdoni lapon feltűntetett tulajdonostól.

Közmű-állásfoglalás, illetve közműnyilatkozat a https://www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztül igényelhető, bármely beruházó, építtető, tervező, tulajdonos, bérlő, illetve gazdasági, intézményi, kérelmező által, melyhez Ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie a kérelmezőnek. Kérjük, hogy a fent felsorolt állásfoglalási, nyilatkozati kérelmeiket szíveskedjenek az e-közmű rendszeren keresztül benyújtani Társaságunk felé.

Az e-közmű felületre feltöltött kérelmekre a jogszabályban előírt határidőn belül (8 nap) Társaságunk megadja válaszát az érintettség (érinti/nem érinti) tekintetében. Az érintettség meghatározását követően Társaságunk 22 napon belül az e-közmű rendszeren keresztül közműnyilatkozatot ad ki, mely elektronikusan hitelesített formában használható fel a hatósági eljárás során.

Tájékoztatjuk, hogy a kérelmekkel kapcsolatosan az e-közmű rendszer üzemeltetője rendszerhasználati díjat számláz, melyet az igénylési folyamat során kell kiegyenlíteni az igénylőnek. Természetesen Társaságunk az e rendeletben előírt kötelezettségei teljesítésével összefüggésben a fent besorolt állásfoglalások, nyilatkozatok tekintetében díjazásra nem jogosult, díjaiban azt nem érvényesítheti.

Amennyiben az e-közmű rendszerre feltöltött kérelem, vagy az ügyintézéshez szükséges mellékletek kapcsán hiányosságokat tapasztalunk az e-közmű felületen hiánypótlást kezdeményez Társaságunk, melyről az e-közmű rendszer automatikus e-mailt küld a kérelmező részére.

E-közmű felülettel kapcsolatos információk tekintetében, illetve az e-közmű rendszer használatáról a www.e-epites.hu/e-kozmu internetes oldalon informálódhatnak (https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok; https://www.e-epites.hu/e-kozmu/segedletek).

Jelen tájékoztató jogszabályi háttere:

                                                                                                                              ÉRV.  Zrt.

Kapcsolódó dokumentumok