PARTNERSÉGBEN A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS JÖVŐJÉÉRT

A víziközmű-ágazat a törvényi szabályozás rendezetlenségei miatt ma az egyik legnehezebb helyzetben lévő közszolgáltatás Magyarországon. A szakma már évek óta sürgeti az új víziközmű-törvény megszületését, a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő önkormányzatok pedig a közművagyon rendezésére, a megoldatlan problémák mielőbbi kezelésére várnak.

 Hol tart ma ez az igen hosszúra nyúló jogalkotási folyamat, és a megszületendő törvény milyen módon nyújthat majd kapaszkodót az érintett felek számára? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak 2011. 01. 12-én, a térség településvezetői számára rendezett szakmai eseményen a megjelentek.

 „Az ivó- és szennyvízszolgáltatás jövője” című fórumot az Északmagyarországi Regionális Vízművek vezetősége hívta életre, küldetésének érezve a tájékoztatást, a partnerek bevonását a jövő tervezésébe. 

Nikházy Zsuzsanna
 

A rendezvényt dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna, a program levezető háziasszonya nyitotta meg, köszöntve a megjelent polgármestereket és az ÉRV ZRt. vezetőségének tagjait. Bevezetőjében hangsúlyozta, hogy ez a rendezvény csak egy azoknak a programoknak a sorából, melyeket a közeljövőben az Északmagyarországi Regionális Vízművek menedzsmentje a közös gondolkodás, a partnerség jegyében rendez.

A párbeszéd fontosságára helyezte a hangsúlyt tájékoztató előadásában Ritter Gézavezérigazgató úr is, aki az ÉRV. ZRt., valamint a települési önkormányzatok kiemelt szerepét vázolta fel az elkövetkezendő időszak munkafázisaiban. 
Leszögezte, hogy a jelenleg társadalmi egyeztetésen lévő víziközmű-törvény kihirdetéséig az önkormányzatoknak tisztáznia kell, hogyan és kivel tovább, rögzítve a megoldásra váró problémákat, az együttműködéssel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Előadásában aláhúzta az integráció fontosságát - véleménye szerint ez a jövő egyedüli sikeres útja –, melyre az ÉRV ZRt., az ügy iránt elkötelezett szakembereivel, szellemi potenciáljával, kiváló műszaki  felszereltségével már készen áll. 
Ritter Géza úr modell-értékűnek nevezte a közelmúltban folytatott tárgyalásokat, melyeknek eredményeképpen már néhány település vezetőjével megszületett a konszenzusos megállapodás, egyben az ÉRV-vel történő együttműködésre sarkallta a többi település polgármesterét is. 
„A közös munka, akárcsak egy jó házasság nem lesz majd problémáktól, vitáktól mentes, de hosszú távon mindkét fél ugyanazt akarja: az ivó- és szennyvízszolgáltatás minőségi ellátását a jövőben is, minden érintett partner megelégedésére. Jó úton járunk!” - zárta le a gondolatait vezérigazgató úr.

Sipos Istvánné, az ÉRV ZRt. megbízott gazdasági vezérigazgató-helyettese a tájékoztatójában a települések lakóit érintő kérdésekre fókuszált. Konkrét számadatokkal, százalékos irányszámokkal vázolta fel, hogy mi várható 2011-ben az ÉRV ZRt. szolgáltatási területén élő lakosság ivó- és szennyvízdíjainak vonatkozásában. 
Kitért arra, hogy ma, amikor általánosan a fogyasztói árak emelkedéséről hallunk és szó van a lakosság számára nyújtott közszolgáltatások árának növekedéséről is, felmerül a kérdés, hogy a fogyasztók terhelhetők-e tovább? 
A gazdasági vezérigazgató-helyettes asszony szociális szempontból kulcsfontosságúnak tartja, hogy az állam milyen mértékben és formában tud segítséget nyújtani a lakosság növekvő közterheinek ellentételezésére. 
Előadásában leszögezte, hogy a Társaság kiemelt feladatának tekinti a társadalmi kapcsolatainak ápolását, melyre ez a fórum is kitűnő példa, hiszen a hangsúly most is a partnerek közötti párbeszéden, a felmerülő problémák közös megoldásán van.

Az előadók sorát Komjáti Miklós úr, az ÉRV ZRt. főmunkatársa zárta, aki az önkormányzati tulajdonú közműrendszerek integrálásáról tartott tájékoztatást. Bevezetőjében kiemelte, hogy a jövő eredményessége azon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek előre gondolkodni, okosan tervezni, s a közös cél érdekében együttműködni. 
Magyarországon ma jellemző a víz- és csatornaszolgáltató cégek elaprózódása, mely egyre gazdaságtalanabbá teszi a működést. Míg 1990-ben 35 vízműtársaság látta el az országot, jelenleg több mint tízszer ennyi működik. Komjáti úr felvázolta, milyen előnyökkel jár az önkormányzati közműrendszerek integrálása egy olyan nagy regionális rendszerbe, mint az ÉRV ZRt.
Hangsúlyozta, hogy az integráció nem egyszerű, egylendületes folyamat, hiszen az igények, elvárások sokfélék és bizonyos esetekben ellentétes érdekeket is ütköztetni kell. Beszédében kiemelte az ÉRV ZRt. szakembereinek az integráció ügyében tett erőfeszítéseit, kitért a szervezet új arculatával kapcsolatos pozitív megítélésre, melyeknek köszönhetően már több eredményes tárgyalást is elkönyvelhet a Társaság. 

A tájékoztató előadásokat követően dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna zárszavában kiemelte: az ÉRV ZRt. vezetőségének ajtaja nyitva áll minden eddigi és potenciális partnere számára.„Településük jövője érdekében éljenek a lehetőséggel!”- biztatta a további párbeszédre a fórumon résztvevő polgármestereket.

A program egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött munkaebéddel zárult, melynek során a polgármesterek elismeréssel szóltak az ÉRV ZRt. új arculatáról, kezdeményezéseiről és leszögezték, az ivó- és szennyvízszolgáltatás jövőjének érdekében készek a további tárgyalásokra az integrációs lehetőségekről.

Az alapok tehát megteremtődtek, a partneri jobbot a települések önkormányzatai együttműködési szándékkal viszonozták. A víziközmű-szolgáltatás jövőjéért végzett munka további fázisaihoz szakmai sikereket, valamint alkotó partnerséget kívánunk az ÉRV ZRt. vezetőségének és valamennyi munkavállalójának!