CÉGISMERTETÉS

Társaságunk, az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ÉRV ZRt.) több mint fél évszázados szakmai múltjával, magas működési színvonalával és kiemelkedő eredményeivel az északkelet-magyarországi régió meghatározó víziközmű-szolgáltatója.

Szolgáltatási feladatainkat állami, illetve önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetésével látjuk el, mely az állami víziközművek vonatkozásában vagyonkezelői feladatokat is jelent. Ezen tevékenységünket a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (2008. 01. 01-től MNV ZRt.) kötött vagyonkezelési szerződés, illetve az önkormányzatokkal kötöttbérüzemeltetési szerződések alapján végezzük.


Működési területünk Heves-, Nógrád- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki. Integrációs törekvéseink eredményeként a közvetlenül ellátott települések száma folyamatosan növekszik.
Összességében több mint 700 ezer ember egészséges ivóvízzel való ellátásáról gondoskodunk.

Érdekelt félként kezeljük tulajdonosunkat, a közművek tulajdonosait, fogyasztóinkat, munkavállalóinkat, beszállítóinkat és a társadalom egyéb érintett szereplőit.
Fogyasztóinkat lakossági, közületi és társvízművek (kiemelt közületi fogyasztók) kategóriákba sorolhatjuk. Közülük a lakossági fogyasztók száma a legnagyobb, de az értékesítés volumenét tekintve egyelőre a társvízművek a meghatározó vízfogyasztók.
Speciális fogyasztónak számítanak a közművek tulajdonosai, akik esetében a termék részben a víziközmű-szolgáltatás, részben pedig az átadott vagyon kezelése.

Tevékenységeinket kiválóság kultúránk és küldetésünk szellemében mindig a legmagasabb minőségi színvonalon végezzük, a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Társaságunk legfőbb értékeinek a fejlesztésorientáltságot, az ehhez alapot adó innovativitást, a megbízhatóságot és a pénzügyi stabilitást tartjuk.

Céljaink megvalósításának garanciája az a ciklikusan ismétlődő folyamat, melynek keretében rendszeresen átvizsgáljuk folyamatainkat, elemezzük elért eredményeinket, környezetdiagnosztikát végzünk, majd a következtetések alapján kijelöljük mérhető és összehangolt stratégiai céljainkat, valamint figyelemmel kísérjük azok végrehajtását. Ehhez kapcsolódóan a Társaság EFQM modell szerinti önértékelését 2002 óta évente elvégezzük.

Elsődleges stratégiai célunk az eredményes, a tulajdonos igényeinek megfelelő működés biztosítása. Ezzel összefüggésben működési területünk bővítésére, ezáltal árbevételünk növelésére, illetve működési költségeink folyamatos racionalizálására törekszünk. Aköltséghatékonyság javítása érdekében kapacitásainkat (mind a technikai-, mind a humánerőforrások tekintetében) egyre jobban használjuk ki, valamint a vízveszteséget a hálózati rekonstrukciók révén csökkentjük.

Kiemelt célunk a fogyasztók elégedettségének növelése, melyhez kapcsolódóan az eredményeket évente reprezentatív felmérés formájában vizsgáljuk. A fogyasztók elégedettségét leginkább a szolgáltatás színvonala határozza meg.

Az ivóvíz minőségének jogszabályok szerinti biztosítása érdekében technológiáinkat folyamatosan fejlesztjük. Ennek keretében például Lázbérci Vízművünkben olyan szűrőrendszert építettünk ki, amely a vegyszerfelhasználás csökkentése mellett, az előírtnál is jobb minőségű ivóvizet garantál a fogyasztóknak. Célunk továbbá, hogy minden felszíni vizes technológiánál az aktívszén-szűrés, mint biztonsági lépcső beépüljön a tisztítási folyamatba. A felszíni víztisztító kapacitás mintegy 60%-ában a fertőtlenítés ma már a fogyasztók megelégedésére, a szagtalan klór-dioxiddal történik.

A szolgáltatott víz minőségének ellenőrzését az  MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint működő, akkreditált laboratóriumunkban végezzük.

Technológiáink fejlesztésével párhuzamosan kiemelten kezeljük vízbázisaink védelmét, hiszen kapacitásaink nagy része nem védett mélységi víz, hanem felszíni, talaj- illetve karsztvíz, azaz “sérülékeny” vízbázisokból származik. Ezzel összefüggésben a Borsodsziráki Vízműnél az aktív vízbázisvédelem biztosítására a talajvízdúsításhoz használt Bódva-víz rapidkoagulációs gyorsszűrési technológiával történő előtisztítása országos szinten az elsők között valósult meg.

biztonságos szolgáltatást, a vízkészletek és a fogyasztások térbeli és időbeni eltérése közötti egyensúly megteremtését a hasznosi, a csórréti, a köszörűvölgyi, a komravölgyi, a lázbérci és a rakacai mesterséges víztározók, valamint a területünkön kialakított 9 regionális vízműrendszer összekapcsolódása teszi lehetővé. A szolgáltatás folyamatosságát az üzemirányítási rendszerek korszerűsítésével, és a hibaelhárítások átfutási idejének csökkentésével biztosítjuk. A hibaelhárítási időket korszerű munkagépek alkalmazásával és jobb munkaszervezéssel jelentősen csökkentettük.

Környezetünk védelme érdekében a vízterhelő anyagok eltávolítására minden szennyvíztisztító telepen elsődleges (mechanikai), másodlagos (biológiai) és néhány telepen harmadlagos (korszerű műtárgyas) szennyvíztisztítást alkalmazunk. Szintén a környezetterhelő hatások csökkentéséért modernizáljuk technológiáinkat és gépjárműparkunkat, az újrahasznosíthatóság érdekében szelektíven gyűjtjük a hulladékokat, valamint az energiafelhasználást korszerű eszközök alkalmazásával optimalizáljuk. Mindezen tevékenységünknek az ISO 14001:2004 szabvány szerint működő környezetközpontú irányítási rendszerünk ad keretet.

Céljaink elérése érdekében nagyon fontos a megfelelő humánerőforrás biztosítása és a munkavállalók elégedettségének növelése. Ennek érdekében kiemelkedő összeget fordítunk munkatársaink szakmai képzésére.

Fontosnak tartjuk továbbá kollégáink egészségének megőrzését, ezért az MSZ 28001:2003 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert működtetünk. Ezen túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk a munkatársak üdültetési lehetőségeinek biztosítására, melynek érdekében saját vendégházakat is fenntartunk.

A működés kiválóságának biztosítása, a folyamatok hatékonyságának növeléseérdekében modern irányítási módszereket alkalmazunk, és gondoskodunk a működéshez szükséges erőforrások megfelelő időben történő rendelkezésre állásáról. Társaságunkfolyamatszemléletű irányítási rendszerének alapja az ISO 9001:2008 szabvány szerint kiépített és működtetett minőségirányítási rendszer

A folyamatok működését korszerű információs rendszerek kiépítésével segítjük. A LIBRA-rendszer a gazdasági-, a MIR-rendszer a műszaki-, míg a VIP-rendszer a humánpolitikai terület működését fedi le, hatékonnyá téve az adatok feldolgozását, továbbítását és tárolását. 

Az integrált rendszerek működtetése, illetve a kiválóság kultúra Társaságon belüli elterjesztése garanciát jelent a minőségi víziközmű szolgáltatás nyújtására, a fogyasztók és az egyéb érdekelt felek elégedettségének növelésére, valamint a hatékony gazdálkodásra. 

Kimagasló eredményeinket 2006-ban az EFQM 5*-os Recognised for Excellence díjjal, 2007-ben Nemzeti Minőségi Díjjal ismerték el.

Küldetésünknek tekintjük, hogy kiváló működésre törekedve a legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatást nyújtsuk az érdekelt felek (köztük a tulajdonos, a fogyasztók, a munkavállalók, a partnerek és a társadalom) megelégedésére.

Küldetésünkkel összhangban hosszú távú stratégiai célunk, hogy folyamataink és tevékenységeink folyamatos fejlesztésével, hatékonyságunkat és eredményességünket, valamint az érdekelt felek elégedettségét növeljük.

Jövőképünk: Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat kialakítva, a legteljesebb társadalmi felelősségvállalás mellett Északkelet-Magyarország piacvezető, kiválóan működő, legmagasabb minőségi színvonalú víziközmű-szolgáltatójává kíván válni, valamennyi érdekelt fél elégedettségét növelve.