Alapvető jogszabályok

Törvények

Magyarország Alaptörvénye

1954. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1991. évi XLV törvény a mérésügyről [a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben]

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről

2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjakról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról 

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (hatályos: 2014. 03. 16.)

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentésről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (hatályos: 2014. 03. 15.)

Rendeletek

123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

18/1999. (II.5.) Kormányrendelet a fogyasztóval kötött szerződében tisztességtelennek minősülő feltételekről

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről

219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

47/1999. (XII.28) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjakról

58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről