Lakossági vízbekötés

Tájékoztató a vízbekötési munkák ügyintézéséhez

Az (58/ 2013. (II. 27.) Kormányrendelet és a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény alapján

Ivóvízbekötéssel kapcsolatos ügyintézés

- helye: Kazincbarcika, Ózdi út 3.
   telefonszáma: 48/514-500/225
   ideje: hétfőtől péntekig 7.00 órától 13.30 óráig

- Helye: Ózd, 48-as út 4.
   telefonszáma:  48/514-500/663
   ideje:  hétfőtől péntekig 8.00 órától 14.00 óráig

- Helye: Parád, Kossuth Lajos út 2/A.
  telefonszáma: 36/364-102 
  ideje: hétfőtől péntekig 7:00-13:30- ig

- Helye: Szécsény
  telefonszáma: 0632/371-475
  ideje: hétfő: 08.00-20.00
           kedd: 07.00-14.30
           szerda: 07.00-14.30
           csütörtök: 07.00-14.30
           péntek: nincs ügyfélfogadás.

- Helye: Salgótarján, Faiskola út 5.
 
telefonszáma: 32/411-444
  ideje: hétfőtől - péntekig 7.00-15.00 óra között.

- Helye: Karancskeszi, Széchenyi út 12.
 
telefonszáma: 32/450-217
  ideje: hétfőtől - péntekig 7.00-15.00 óra között.

- Helye: Mátraterenye, Mikszáth K. út 14.
 
telefonszáma: 32/362-455
  ideje: hétfőtől - péntekig 7.00-15.00 óra között.

Tájékoztató letöltése
Megrendelő adatlap letöltése

Vízbekötési munkákkal kapcsolatos fogalmak

- Bekötés: Ivóvíz bekötővezeték megépítésével és üzembe helyezésével az ingatlan bekapcsolása a vízjogi engedély alapján épült, illetőleg üzemeltetett víziközmű törzshálózatba.

- Ivóvíz bekötővezeték: Az ivóvízellátásba bekapcsolt ingatlanon a törzshálózat és a házi vezetékhálózat, illetve a csatlakozó ivóvízvezeték-hálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely
   a) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső 
        falsíkjáig,
   b) egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített 
       elzárószerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a vízmérőt
       követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig,
   c) vízmérő hiányában az ivóvíz törzshálózattól a közterület és az ingatlan 
       határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed

- Ivóvízmérő: az 1991. évi LXV. törvény szerinti, az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait
   a) bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésére 
       szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített,
   b) törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználói helyre, többek között
       közkifolyókra, tűzcsapokra telepített,
   c) mellékvízmérő (lakásmérő): a (bekötővezeték végpontjára telepített) bekötési 
       vízmérő után beépített, a elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő.

- Házi ivóvízhálózat: Az ingatlan ivóvízfogyasztását biztosító, az ingatlan tartozékát képező, a bekötővezeték végpontjához kapcsolódó vízvezeték és annak tartozékai (pl.: vízmérő elhelyezésére szolgáló akna), amely a rajta kialakított vízkivételi helyekig szállítja a vizet.

- Gazdálkodó szervezet: A Polgári Törvénykönyv 685.§.C pontja szerint gazdálkodó szervezet.

- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás: A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott víziközmű-szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetve minősége igényelt javításához - közintézményi felhasználónak továbbá a helyi önkormányzatnak és annak költsévetési intézményének kivételével – a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie. A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része.

A vízbekötés folyamata

1.  A vízbekötés fogalomkörébe tartozó munkálatok:
        - udvari kifolyó vízbekötése mérőfelszereléssel
        - épület, illetve lakás vízbekötése mérőfelszereléssel
        - meglévő bekötővezetékre bekötési vízmérő felszerelése
        - fogyasztás szétválasztás külön bekötési vízmérő felszereléssel
        - bekötési vízmérő áthelyezése
        - mellék (lakás)vízmérő plombázása, nyilvántartásba vétele
        - locsolási célú vízmérő plombázása, nyilvántartásba vétele
        - Hidroforra (házi vízellátó rendszer) felszerelt vízmérő plombázása,
           nyilvántartásba vétele 

2.  A víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanok tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója kérheti az ingatlan bekötését a víziközmű hálózatba vagy a mellék(lakás)vízmérő nyilvántartásba vételét az önálló ellátás, illetve elkülönített díjszámlázás céljából. A kérelemmel kapcsolatos előkészítési és kivitelezési munkák összes felmerült költsége a megrendelőt terheli.

3.  A vízbekötés kezdeményezőjének -az ÉRV ZRt. által díjmentesen rendelkezésére bocsátott Megrendelő adatlaphoz - csatolnia kell a beépítésre jogosult kivitelező (ÉRV ZRt.) vagy tervezői jogosultsággal, kamarai tagsággal rendelkező személy által készített, a tervezéssel érintett egyéb közmű (gáz, csatorna, posta, ÉMÁSZ, stb.) hozzájárulásával ellátott, és a helyi önkormányzat (I. fokú építési hatóság) által jóváhagyott, illetve az előírásaival ellátott kiviteli tervet, 2 példányban.

Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi, a jegyző által elrendelt bekötés kivételével a szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésével adható meg.

Ha a benyújtott terv az előírásoknak nem felel meg formai vagy műszaki okból, a szolgáltató a hozzájárulás megadását a terv kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához kötheti.

4.A kiviteli (megvalósulási) terv tartalmi követelményei:

Az ivóvíz törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges
A.  Műszaki leírás, amelynek tartalmaznia kell:
         a.  a kérelmező nevét, postai címét,
         b.  az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos
              ingatlanok - helyének (utca, házszám) és helyrajzi számának a megjelölését,
         c.  a vízbekötési tervnek egyértelműen meg kell jelölnie, hogy milyen vízbekötési 
              munkálatra (1. pont) irányul: épület, lakás vízbekötése, vagy udvari kifolyó 
              vízbekötése, stb.,
         d.  a vízszükséglet összeállítását a fejadag vagy a normák szerinti m3/nap-ban 
              kifejezve, a csúcsfogyasztási igény, valamint a vállalkozási célú vízigény
              külön feltüntetésével! (A közműfejlesztési hozzájárulás megállapításához)
         e.  a tervezett szolgáltatási pont víznyomás elemzését, hogy az előírt 1,5-6 bar 
              közötti folyamatos üzemi nyomás biztosítható-e? Ha nem, úgy megfelelő
              műszaki megoldást (nyomáscsökkentő, nyomásfokozó, stb.) kell betervezni,
          f.  a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi 
              helyek számát, a kivitelezési és biztonságtechnikai előírásokat,
         g.  a tervező azonosítási adatait.

B. A helyszínrajznak (1:200, 1:500 léptékben) tartalmaznia kell:
        a.  az érintett ingatlant épületeivel, létesítményeivel, annak helyrajzi, illetve 
             házszámát,
        b.  minden önálló ingatlan részére külön bekötővezetéket és vízmérőaknát kell 
             tervezni, illetve kivitelezni,
        c.  a vízmérőakna helyét (a vízmérőaknát a közcső felőli telekhatár 1 m-es
             sávjában kell kialakítani 100x100x140 cm-es belmérettel),
        d.  a vízvezetékek és egyéb vonalas létesítmények nyomvonalát, átmérőjét, 
             anyagát, a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket,
        e.  az ivóvízhálózathoz esetleg szükséges, vagy tartozó nyomásfokozó vagy 
             nyomáscsökkentő helyét,
        f.   út alatti átvezetés nyomvonalát, a védőcsövezés módját. (Az út alatti
             átvezetés az úttest hossztengelyére merőleges lehet. Az úttest és a padka
             teljes szélességben védőcsövezendő. A védőcső anyaga acél, legkisebb
             mérete 3/4-1" bekötővezeték esetén NA50-es lehet!
       g.   egyéb vonatkozásban az OTÉK előírásainak betartását (védőtávolságok 
             épülettől, fától, villanyoszloptól, szennyvízcsatornától és gyűjtőtől, stb.),
       h.   a tervező azonosítási adatait.


C.   A vízmérőhely építészeti, gépészeti tervének az alábbiakat kell tartalmaznia:

        a.  A vízmérőakna építészeti rajza. (NA 40-es bekötővezeték méretig 
             100x100 cm-es alapterületű, 140 cm-es belmagasságú beton akna 
             tervezendő és építendő, szabványos aknahágcsókkal ellátva.)
        b.  A vízmérőakna teljes vízzáróságáról megfelelő műszaki megoldással
             gondoskodni kell!
        c.  A vízmérőaknának a vízmérő elfagyás elleni védelmét szélsőséges
             hőmérsékleti viszonyok mellett is biztosítani kell.
        d.  Amennyiben az akna felett személyforgalom várható, úgy könnyű típusú
             átmérő 600-as ö.v. aknafedlap és keret, teherforgalom esetén nehéz típusú
             átmérő 600-as ö.v. aknafedlap és keret tervezendő és építendő. Egyéb
             esetben 60x60 cm-es, zsanérral és süllyeszthető fogantyúval ellátott fedlap
             idomacél kerettel is betervezhető és kivitelezhető. Személy és teherforgalom
             esetén az aknatető vasalási terve is szükséges.
        e.  Minden önálló ingatlan részére külön bekötővezetéket és vízmérő aknát kell 
             tervezni, illetve kivitelezni.
        f.   Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó (kapcsolódó) 
             létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.
        g.  A tervnek a bekötővezeték hossz-szelvényét is tartalmaznia kell 
             útkeresztezés és bármilyen közmű keresztezés (gáz, csatorna, kábel, stb.)
             esetén, feltüntetve a keresztezett létesítményt, helyét és a keresztezett 
              létesítmény főbb adatait (átmérő, anyag, szélesség, stb.).
        h.  A tervező azonosítási adatait.

4.2. Meglévő bekötővezetékre bekötési vízmérő felszerelési igény esetén az előzőek szerinti műszaki leírást, helyszínrajzot az akna feltüntetésével és vízmérőakna építészeti és szerelési tervet kérünk. (Kezelői és önkormányzati hozzájárulás és engedély is szükséges.)

4.3. Mellékvízmérő (lakásmérő) használatbavételi engedélyéhez, illetve a nyilvántarásbavételi kérelemhez szükséges:

             a.  Műszaki leírás, amely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a
                  kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre
                  kerülő (vagy került) mérőberendezés típusát és főbb jellemzőit.
             b. Tervrajzok:
                 -   Az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető
                      vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, amely azonosításra,
                      valamint a helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas
                 -   A tervezett, illetve megvalósult mérőbeépítés szerelési rajzai olyan
                      léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
             c.  Szükséges a Főmérő tulajdonosának hozzájárulása.

4.4 Az elkülönítetten mért, locsolási (vízmérő) használatbavételi engedélyhez, illetve a nyilvántásbavételi kérelemhez szükséges:

a) Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
b)Tervrajzok:
az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas; a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
Nem lakossági felhasználónak a tevékenységéhez szükséges (a tervben megjelölt)vízmennyiségre használati jogosultságot kell szereznie (a Szolgáltató által adott űrlapon való igényléssel, valamint befizetéssel) a szükséges mértékű közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével.

5.  Kivitelezés (aknaépítés, útátfúrás, stb.) csak a szükséges jóváhagyásokkal ellátott és az elsőfokú építési hatóság által jóváhagyott terv alapján kezdhető meg.

6.  Az ÉRV ZRt. - mint szolgáltató - a hozzá benyújtott, vagy megküldött tervek alapján 15 napon belül írásban nyilatkozik a szolgáltatói hozzájárulás megadásával, vagy a hozzájárulás megadását a terv kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti. (5.§.1/c. pont). A kiviteli megvalósulási terv 5 évig a tervdokumentáció részét képező tervegyeztetési jegyzőkönyv 1 évig érvényes.

7.  Gazdálkodó szervezetnek a tevékenységéhez szükséges (a tervben megjelölt) vízmennyiségre használati jogosultságot kell szereznie (a szolgáltató által adott űrlapon való igényléssel, valamint befizetéssel) a szükséges mértékű közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével.

8. Az ÉRV ZRt. - mint szolgáltató - a szolgáltatói hozzájárulás megadásával egyidőben megküldi a szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződés ajánlatát, a megállapodást az általa végzendő munkálatokra, valamint a későbbi folyamatos ivóvíz-szolgáltatásra.

A megrendelőnek a megállapodásban feltüntetett összeget a munkák elvégzése előtt kell kiegyenlítenie. A befizetést követően a szolgáltató a megrendelő részére a befizetett előlegről „számlát helyettesítő okmányt” állít ki.

Amennyiben a megrendelő a szerződéseket 30 napon belül aláírásával elfogadja és az árajánlatban szereplő összeget befizeti, a szolgáltató a szerződésből ráháruló közmű-csatlakozási munkákat (megfúrás, csőfektetés, vízmérőhely kialakítás) az előzetesen egyeztetett napon elvégzi, a vízmérőt felszereli, a használatbavételi hozzájárulást kiadja.

Amennyiben a megrendelő 30 napon belül a szolgáltató ajánlatát figyelmen kívül hagyja és a megjelölt összeget nem fizeti be, ezt a szolgáltató úgy értelmezi, hogy korábbi vízbekötési igényét tárgytalannak tekinti, ezért azt nyilvántartásából törli és az addig felmerült költségét kiszámlázza.

Újabb igény esetében a megrendelési folyamatot teljesen elölről kell kezdeni.

Mellékvízmérő (lakásvízmérő) esetén a szükséges szemlét, plombázást a szolgáltató elvégzi a megrendelő költségére.